قهوه فروشی|ادوات دم آوری قهوه
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

[vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_23573″ image=”2276″ css_width=”100%”][/cz_image][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_19285″ css_top=”4%” css_left=”25%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70%;padding:5px;margin-right:27%;border-radius:0px;” image=”2172″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_72343″ css_top=”8%” css_left=”7%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:80px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2159″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_12276″ css_top=”8%” css_left=”35%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:80px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2160″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_68596″ css_top=”8%” css_left=”60%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:110px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2874″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_23653″ css_top=”16%” css_left=”10%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2169″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_96508″ css_top=”16%” css_left=”39%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:85px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2171″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_79990″ css_top=”16%” css_left=”67%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:85px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2175″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_32663″ css_top=”20%” css_left=”20%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:60%;padding:5px;margin-right:27%;border-radius:0px;” image=”2173″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_58451″ css_top=”24%” css_left=”7%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2227″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_30739″ css_top=”24%” css_left=”35%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2228″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_61438″ css_top=”24%” css_left=”70%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2158″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_109390″ css_top=”33%” css_left=”26%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:170px;height:88px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2169″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_75087″ css_top=”43%” css_left=”14%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:75px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2201″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_15503″ css_top=”43%” css_left=”64%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:75px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2200″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_70339″ css_top=”52.5%” css_left=”26%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:170px;height:88px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2169″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” icon_animation-duration=”2s” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_96332″ css_top=”57.5%” css_left=”22%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:61%;padding:5px;margin-right:30%;border-radius:0px;” image=”2223″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_101310″ css_top=”61%” css_left=”35%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2147″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_14101″ css_top=”61%” css_left=”7%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2149″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_75368″ css_top=”61%” css_left=”70%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:70px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2150″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_108558″ css_top=”71%” css_left=”25%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:140px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2170″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_15081″ css_top=”76.5%” css_left=”4%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:110px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2241″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;display:none;CDVZdisplay:none !important;CDVZ”][/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_85069″ css_top=”76.5%” css_left=”35%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:110px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2242″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_100678″ css_top=”76.5%” css_left=”65%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:110px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2240″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_54465″ css_top=”86%” css_left=”8%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2248″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_86753″ css_top=”86%” css_left=”50%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2253″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_20831″ css_top=”88.5%” css_left=”50%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2252″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_49766″ css_top=”91%” css_left=”50%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2251″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_83331″ css_top=”93.5%” css_left=”50%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2249″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_32305″ css_top=”96%” css_left=”50%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2247″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_60537″ css_top=”98.5%” css_left=”50%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2250″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_99474″ image=”2218″ css_width=”100%”][/cz_image][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” icon_animation-duration=”2s” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_42605″ css_top=”11%” css_left=”8%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:220px;height:80px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2223″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_26460″ css_top=”11%” css_left=”40%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:200px;height:80px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2173″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_45063″ css_top=”11%” css_left=”70%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:200px;height:80px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2172″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_46010″ css_top=”16%” css_left=”2%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2147″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_72126″ css_top=”16%” css_left=”11%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2149″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_102500″ css_top=”16%” css_left=”21%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2150″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_35358″ css_top=”16%” css_left=”32%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2227″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_48408″ css_top=”16%” css_left=”43%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2228″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_85230″ css_top=”16%” css_left=”53%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2158″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_100389″ css_top=”16%” css_left=”63%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2159″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_101111″ css_top=”16%” css_left=”73%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2160″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_86536″ css_top=”16%” css_left=”83%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:140px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2874″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_89078″ css_top=”35%” css_left=”9%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:170px;height:88px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2170″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_27860″ css_top=”29.5%” css_left=”40%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:170px;height:88px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2169″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_22802″ css_top=”29.5%” css_left=”76%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:130px;height:75px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2171″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_76810″ css_top=”29.5%” css_left=”87%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:130px;height:75px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2175″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_32781″ css_top=”37%” css_left=”31%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2242″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_12192″ css_top=”37%” css_left=”47%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2241″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;display:none;CDVZdisplay:none !important;CDVZ”][/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_105464″ css_top=”37%” css_left=”65%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2240″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_53846″ css_top=”54%” css_left=”9%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2249″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_13955″ css_top=”57%” css_left=”9%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2253″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_95256″ css_top=”54%” css_left=”22%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2251″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_99703″ css_top=”57%” css_left=”22%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2252″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_42392″ css_top=”54%” css_left=”44%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2248″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_96283″ css_top=”54%” css_left=”72%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2247″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_61496″ css_top=”57%” css_left=”72%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:150px;height:50px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2250″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#e20808;width:103px;padding:5px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_78024″ css_top=”80%” css_left=”29%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2201″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_103220″ css_top=”79%” css_left=”64%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:100px;height:153px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2200″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][cz_hotspot icon_type=”image” image_size=”full” position=”cz_hotspot_bottom” id=”cz_61669″ css_top=”91.5%” css_left=”43%” sk_icon=”font-size:8px;color:#e20808;background-color:rgba(255,255,255,0.01);width:170px;height:88px;padding:5px;border-radius:0px;” image=”2169″ sk_content=”font-size:14px;color:#ffffff;text-align:center;background-color:#030d43;width:163px;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-top:0px;margin-bottom:29px;border-radius:5px;”]

بیشتر بخوانید

[/cz_hotspot][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md”][/vc_column][/vc_row]

آموزش دم آوری قهوه

به زودی در این بخش آموزش های جامع در زمینه روش های دم آوری قهوه قرار داده می شود.

0